مبتدی

50.000 / سالانه
 • فضای دیسک500MB
 • 1 عددپارک دامنه
 • 25 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایرامکانات نامحدود
 • CPanel incluido

5.000/ ماهانه

Comprar

شخصی

100.000 / سالانه
 • فضای دیسک1024MB
 • 5 عددپارک دامنه
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

10.000/ ماهانه

Comprar

شرکتی

300.000/ سالانه
 • فضای دیسک نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

30.000/ ماهانه

Comprar

مبتدی

50.000 / سالانه
 • فضای دیسک500MB
 • 1 عددپارک دامنه
 • 25 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایرامکانات نامحدود
 • CPanel incluido

5.000/ ماهانه

Comprar

شخصی

100.000 / سالانه
 • فضای دیسک1024MB
 • 5 عددپارک دامنه
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

10.000/ ماهانه

Comprar

شرکتی

300.000/ سالانه
 • فضای دیسک نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

30.000/ ماهانه

Comprar

مبتدی

50.000 / سالانه
 • فضای دیسک500MB
 • 1 عددپارک دامنه
 • 25 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایرامکانات نامحدود
 • CPanel incluido

5.000/ ماهانه

Comprar

شخصی

100.000 / سالانه
 • فضای دیسک1024MB
 • 5 عددپارک دامنه
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

10.000/ ماهانه

Comprar

شرکتی

300.000/ سالانه
 • فضای دیسک نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • 100 GB پهنای باند
 • تعداد دیتا بیس نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • CPanel incluido

30.000/ ماهانه

Comprar
نماد اطمینان
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Chat Software